Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT

Aktualności

2017-03-13 09:00:33
Konkurs dla branży rolno-spożywczej
Nawet do 15 mln zł dotacji!
Zgodnie z harmonogramem naborów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłoszono kolejny konkurs dla przedsiębiorstw z branży przetwórstwa spożywczego. Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój".     Konkurs dedykowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą związaną w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.       Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji. Maksymalna wysokość wsparcia w wynosi:   3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrot(...)
2017-05-16 10:42:59
Kolejne pozyskane dotacje!
Ponad 5,5 mln zł dotacji w lubelskim.
Miło nam poinformować, iż dzięki naszej pracy  i zaangażowaniu w przygotowanie projektów naszych klientów z województwa lubelskiego udało się nam pozyskać dofinansowanie dla 3 projektów inwestycyjnych. Łączna wartość pozyskanego dofinasowania zamknęła się w kwocie 5 656 670,77 zł. Dofinansowane projekty dotyczyły branż z zakresu budownictwa drogowego oraz nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych.   Gratulujemy sukcesu zarówno naszym klientom oraz sobie za przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, która stała się podstawą przyznania dofinansowania.   Więcej informacji na temat tego naboru znajdą Państwo na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pod tym linkiem. (...)
2017-05-16 10:58:49
Zbliżający się konkurs dla MŚP
Efektywność energetyczna
Na przełomie maja oraz czerwca 2017 roku planowane jest ogłoszenie nowego konkursu dla wielkopolskich przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej. Konkurs będzie organizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem tego naboru jest wybór projektów, które w największym stopniu pozwolą na poprawę efektywności energetycznej MŚP z wielkopolski. Konkurs w którym poziom dostępnej alokacji wynosić będzie 60 mln zł umożliwiał będzie realizacje następujących typów projektów:   modyfikacje procesów technologiczno-produkcyjnych pod kątem efektywności energetycznej (przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego), w tym systemy zarządzania energią, kompleksowe modernizacje energochło(...)
2017-05-26 09:49:13
Kolejne środki UE dla wielkopolski
do podziału
Tylko do końca czerwca rozpoczną się nabory wniosków w 10 planowanych konkursach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.  Kolejny kwartał 2017 roku jest już za półmetkiem. Samorządy, organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorcy czekają na kolejne ogłoszenia o konkursach na unijne dotacje.  W najbliższym czasie będzie ich sporo. Tylko do końca czerwca rozpoczną się nabory łącznie w 10 konkursach.  Zakres przedsięwzięć, które będą mogły uzyskać dotacje, jest bardzo szeroki - począwszy od projektów inwestycyjnych, których wsparcie finansowane będzie z Funduszu Rozwoju Regionalnego, po projekty, które otrzymają dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego, między innymi zmierzające do aktywnej integracji osób lub grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Przyszli beneficjenci, którzy planują starać się o fundusze unijne, z reguły przygotowują projekty z(...)
2017-06-21 10:20:54
Dotacje na innowacje
w mazowieckim
Ogłoszony został już konkurs w ramach w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego („Innowacje w MSP”). Granty są przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które planują inwestycje w rozbudowę swoich firm i chcą oferować nowe lub ulepszone produkty powstałe w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie od 30 czerwca do 17 lipca. O dotacje będą mogły ubiegać się firmy, które działają na rynku dłużej niż pół roku.     Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie aktywności inwestycyjnej, poprzez wdrażanie innowacji, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej tych firm, w tym prowadzące do zwiększenia zatrudnienia.   W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na: rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w w(...)
2017-07-07 09:35:29
Dotacje dla innowacyjnych
przedsiębiorstw w 2017 roku
Nieco ponad 7 mld zł na innowacje będą mogły pozyskać firmy ubiegające się o bezzwrotne dofinansowanie w konkursach uruchomionych w pierwszym półroczu 2017 r. w ogólnokrajowych i regionalnych programach operacyjnych. W drugim półroczu  roku na najlepsze projekty firm czekać będzie kolejne 3,8 mld zł w formie dotacji.   Po więcej informacji zapraszamy do lektury artukuły dostępnego w serwisie mojafirma.infor.pl    Źródło: http://mojafirma.infor.pl/wiadomosci/759484,Dotacje-dla-innowacyjnych-firm-w-2017-r.html(...)
2017-08-07 09:42:14
Dotacje na ekoinnowacje
w województwie podlaskim
Mikro, małe i średnie firmy będą mogły zainwestować w rozwój swoich przedsiębiorstw, wprowadzić nowe, dodatkowe produkty lub usługi, zmodernizować proces produkcji. Warunek jest jeden: inwestycja musi przynieść wymierne efekty ekologiczne. Celem naboru jest zwiększenie efektywności korzystania z zasobów naturalnych, obniżenie kosztów działalności i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. „Ekoprojekty", które wolno będzie dotować w ramach prowadzonego konkursu, mogą być rozumiane w szczególności jako: - rozwiązania służące całościowemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców, - inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych, - przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką", „zielonymi" produktami, - innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ś(...)
2017-08-18 08:24:58
Nowelizacja ustawy
wdrożeniowej
Prezydent złożył podpis pod projektem nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, tzw. ustawy wdrożeniowej. Ustawa ta reguluje zasady realizacji programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Nowelizacja ma na celu uproszczenie procesów związanych z wykorzystaniem środków unijnych. Najważniejsze zmiany wprowadzone w ramach noweli to:     Rzecznik Funduszy Europejskich O interesy beneficjentów będzie dbał Rzecznik Funduszy Europejskich, odpowiedzialny m.in. za gromadzenie wniosków i postulatów związanych z realizacją programów operacyjnych, które będą wpływały na usprawnienie systemu wdrażania. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów, udzieli wsparcia w kontaktach z poszczególnymi instytucjami, które wdrażają fundusze unijne. Rzecznika obligatoryjnie po(...)
2017-08-21 15:19:03
Bony na innowacje
w dolnośląskim
Do 31 grudnia 2017 r. dolnoślązcy przedsiębiorscy mogą składać wnioski na otrzymanie dotacji w  ramach tzw. bonu na innowacje. Mali i średni gracze z regionu mogą starać się o granty na zakup usług badawczo- -rozwojowych świadczonych przez jednostki naukowe. W poddziałaniu 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) czekają na nich tzw. bony na innowacje.   Do podziału między wnioskodawców jest ponad 6,5 mln zł. Celem poddziałania 1.2.1 jest wsparcie współpracy przedstawicieli dolnośląskiego biznesu z naukowcami w obszarze prowadzenia prac B+R oraz wdrożeń. Dotacje sfinansują usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji. Unijne wsparcie pokryje również wydatki związane z audytem technologicznym, którego zadaniem będzie właściwa diagnoza potrzeb badawczych przedsięwzięcia.    Źrodło: Puls Biznesu https://www.pb.pl/dolny-slask-65-m(...)
2017-08-31 10:17:55
Aktualizacja harmonogramu
RPO Lubelskie
Opis zmian w Harmonogramie naborów wniosków na 2017 rok z 29.08.2017 1. Zmiany w zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WL 2014-2020:   W Działaniach 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w kolumnie „Instytucja Organizująca Konkurs” (IOK) uwzględniono, obok DW EFS UMWL, Gminę Lublin jako IP ZIT (zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020). Zaktualizowano wg bieżącego kursu euro kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach konkursów, które nie zostały jeszcze ogłoszone. 2. Zmiany w zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL 2014-2020:   Usunięto z Harmonogramu nabory pla(...)