Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT

Aktualności

2017-10-17 09:39:07
Dotacje unijne
dla konkretnych branż
W obecnej perspektywie finansowej jedną z nowości przy rozdzielaniu środków unijnych jest profilowanie konkursów pod kątem konkretnych branż. Jednym z takich naborów są konkursy ogłaszane w ramach Działania 1.2 Programu Inteligentny Rozwój w którym przewidziano aż 874,9 mln EUR. Instrument finansuje duże przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe istotne dla rozwoju branż będących motorami polskiej gospodarki. Na wsparcie mogą liczyć projekty, które wpisują się w obszar krajowych inteligentnych specjalizacji. Poniżej przedstawiamy tabele dotyczącą już ogłoszonych konkursów sektorowych.       Po więcej informacji zapraszamy do lektury artykuły „Branżowy wyścig po unijne wsparcie”  opublikowanego na stornach portalu Bankier.pl   Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Branzowy-wyscig-po-unijne-wsparcie-7549599.html    (...)
2017-11-09 08:21:35
Preferencyjne pożyczki z programu Jeremie 2
wystartowały w Wielkopolsce
JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego) (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm a także inne instrumenty kapitałowe). Jej ideą jest ułatwienie dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej.   W ramach inicjatywy Jeremie 2 aktualnie w ofercie znajdują się mikropożyczki oraz pożyczki rozwojowe. Wartość kredytu w programie może wynosić do 100 000,00 zł w przypadku mikropożyczki (okres spłaty max. na 5 lat) i od kwoty ponad 100 (...)
2017-11-21 15:04:59
Nowy harmonogram na rok 2018
dla wielkopolski
Na stronie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 został opublikowany  harmonogram naboorów na rok 2018. Najważniejsza informacja dla przedsięiborców to taka, iż konkurs inwestcyjny z Poddziałania 1.5.2 zostanie ogłoszony w sierpniu przyszłego roku z alokacją na poziomie 90 000 000,00 zł (która może ulec zmianie). Po szczegóły zapraszamy pod adresem  http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/010/146/original/Harmonogram_nabor%C3%B3w_wniosk%C3%B3w_o_dofinansowanie_dla_WRPO_2014__na_rok_2018_(maj_2018).pdf?1527078956(...)
2018-05-28 09:56:15
PROJEKTY BADAWCZO – ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW
DOFINANSOWANIE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu reprezen(...)
2018-05-28 09:59:52
DOTACJE DLA MŚP W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
PRZEDSIĘBIORCY FUNKCJONUJĄCY POWYŻEJ 24 M-C
Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa działający na rynku dłużej niż 24 miesiące, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na tereni(...)
2018-05-28 10:06:41
ZWIĘKSZANIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Informujemy, iż Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw.   TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund: I runda: 27 kwietnia - 31 maja 2018 r. II runda: 1 czerwca - 28 czerwca 2018 r. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów: przedsiębiorstwa; konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa. Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo. W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o&(...)
2018-05-28 11:18:02
DOTACJE DLA ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI MŚP
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Informujemy, że zgodnie z opublikowanym harmonogramem naborów wniosków dla województwa łódzkiego na rok 2018 już w III kwartale 2018 roku ogłoszony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania II.3.1 Innowacje w MŚP.   KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? Konkurs skierowany jest dla przedsiębiorstw sektora MŚP. NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim na inwestycje związane z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi. W ramach poddziałania realizowane są przedsięwzięcia polegające na: wdrożeniu lub zakupie i wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej, wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje. Ponadto w ramach poddziałania wspierane są przedsięwzięcia w zakresie(...)
2018-05-28 11:24:30
ZWIĘKSZANIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP 1.5.2
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIE
Informujemy, że zgodnie z opublikowanym harmonogramem naborów wniosków dla województwa wielkopolskiego na rok 2018 już w sierpniu 2018 roku ogłoszony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu    KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? Konkurs skierowany jest dla Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w: - środki trwałe; - wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).   FINANSE Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami Europejskiego (...)
2018-05-28 11:28:38
BADANIA I INNOWACJE – PROJEKTY B+R
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH RPO LUBUSKIE
Zgodnie z harmonogram naboru wniosków dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2018 rok już w czerwcu 2018 będzie miał miejsce nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.1 Badania i innowacje. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od dnia 16.07.2018 roku do dnia 30.07.2018 roku. NA CO? Konkurs obejmuje następujące typy projektu: I typ projektu Projekty B+R przedsiębiorstw, II typ projektu Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R, Typów projektów nie można łączyć w ramach projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie. DLA KOGO? Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są: przedsiębiorstwa/partnerstwa przedsiębiorstw, partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R. ZASADY FINANSOWANIA I Typ projektu Projekty B+R przedsiębiorstw – dofinansowanie od 25% -  80% II (...)
2018-06-28 10:57:29
KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE
Poddziałanie 3.2.2 PO Innowacyjna Gospodarka
Informujemy, że zgodnie z opublikowanym harmonogramem naborów wniosków  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 3 września br. ogłoszony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Poddziałanie 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE Nababór wniosków rozpoczeni się od 8 października 2018 r. i będzie trwał do 26 kwietnia 2019 r. Alokacja na konkurs wynosi 350 mln złotych; KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w st(...)