Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT

Aktualności

2015-08-27 09:58:48
Dotacje unijne dla firm
w ramach WRPO+2014
Ogłaszanie nowych nabór dotacyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (w skrócie WRPO+ 2014) nabiera tempa!  Najbardziej interesujące wydają się dotacje unijne dla firm. W ramach planowanych konkursów będzie można pozyskać dotacje na badania, dotacje na innowacje oraz szereg innych działań poprawiających konkurencyjność wielkopolskich firm.  Poniżej przedstawiamy aktualną informacje na temat konkursów dla MŚP organizowanych na terenie wielkopolski:   Działanie 1.4.1 WRPO – dotacje na działalność eksportową, konkurs już ogłoszony – termin przyjmowania wniosków od 22.09.2015 do 06.10.2015 – ogłoszenie o konkursie Działanie 1.5.2 WRPO – środki na inwestycje w środki trwałe oraz wartości nie materialne i prawne, planowany termin ogłoszenia konkursu III kwartał 2015 r.     Oferowane w ramach WRPO+ 2014 wsparcie unijne dla firm stanowić będzie (...)
2015-09-01 14:36:24
Nowy kredyt technologiczny
najważniejsze informacje
Kredyt technologiczny jest jedną z form wsparcia dotacyjnego po który chętnie sięgali przedsiębiorcy w poprzedniej prognozie finansowej na lata 2007-2013. Mechanizm ten nieznacznie różni się od zwykłych dotacji ale efekt pozyskania kredytu jest podobny – przedsiębiorca ma możliwość bezzwrotnego umorzenia części kredytu, który został zaciągnięty na realizacje inwestycji.   Polega to na tym iż przedsiębiorca, który chce wprowadzić nową, innowacyjną technologię musi najpierw po złożeniu wniosku wziąć  kredyt na jej sfinansowanie. Następnie, po jej wdrożeniu, może ubiegać się o tzw. premię technologiczną, która przeznaczana jest na  spłatę zaciągniętego kredytu.   Dotacje 2014-2020 ponownie umożliwią przedsiębiorcą skorzystanie z możliwości zaciągnięcia kredytu technologicznego. Wsparcie unijne dla firm w ramach tego mechanizmu będzie realizowane za pośrednictwem Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje  technologiczne fin(...)
2015-10-02 15:23:22
Polska Cyfrowa
konkurs na budowę sieci szerokopasmowych
Pomimo iż w ostatnich latach polski rynek usług szerokopasmowych oraz niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej dynamicznie się rozwijał, to aby dołączyć do grona najbardziej zaawansowanych krajów Unii Europejskiej pod względem dostępności usług, jak i prędkości sieci, konieczne jest kompleksowe podejście do eliminacji pojawiających się barier. Temu ma też służyć i pomóc ogłoszony konkurs z programu Polska Cyfrowa z Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Jest szereg korzyści dla obywateli, przedsiębiorców czy administracji z upowszechnienia szerokopasmowego dostępu do internetu. Będzie miało wpływ na poprawę jakości życia np. dzięki zdalnej diagnostyce medycznej, szerszemu dostępowi do dóbr kultury i rozrywki, ułatwieniu korzystania z zasobów edukacyjnych. Umożliwi także rozwój obecnych i nowych przedsiębiorstw, które mogą zaofero(...)
2015-11-09 11:25:55
Konkurs PROW 2014-2020 Poddziałanie 4.2
Dotacje dla przetwórców spożywczych
OBSZAR KONKURSU Cała Polska PROGRAM OPERACYJNY Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW Od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. POZIOM DOFINANSOWANIA 50% kosztów kwalifikowanych projektu   NA CO MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI? Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty: 1) zakupu (wraz z instalacją) a) maszyn lub urządzeń do: - magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, - przetwarzania produktów rolnych, - magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży, b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,(...)
2015-11-09 20:05:39
202 mln zł dotacji dla firm na Śląsku !!!
Działanie 3.2 Innowacje w MŚP
OBSZAR KONKURSU Województwo Śląskie PROGRAM OPERACYJNY Śląski Regionalny Program Operacyjny KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW od 16 listopada 2015 do 11 stycznia 2016 r. POZIOM DOFINANSOWANIA w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej: 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw w ramach pomocy de minimis: 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw   NA CO MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI? Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych W ramach Działania 3.2 wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu(...)
2016-03-11 12:46:18
Dotacje dla przedsiębiorstw z RPOW Lubuskiego
3 konkursy. Start 31.03.2016
W województwie lubuskim ogłoszono 3 konkursy w których mogą wziąć udział przedsiębiorstwa.  Konkursy dotyczą następujących działań RPO Województwa Lubuskiego Działanie 1.1 Badania i innowacje Szczegóły: http://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-01-01-00-iz-00-08-k01-16-w-ramach-rpo-l2020-dla-dzialania-1-1-badania-i-innowacje Działanie 1.2  Rozwój przedsiębiorczości Szczegóły: http://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-o-konkursie-nr-rplb-01-02-00-iz-00-08-k01-16-w-ramach-rpo-lubuskie-2020-dla-dzialania-1-2-rozwoj-przedsiebiorczosci Działanie 1.5  Rozwój sektora MŚP -  Poddziałenie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne Szczegóły:http://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-o-konkursie-nr-rplb-01-05-01-iz-00-08-k01-16-w-ramach-rpo-lubuskie-2020-dla-poddzialania-1-5-1-rozwoj-sektora-msp-wsparcie-dotacyjne-  Masz pytania? Chcesz aplikować? Zadzwoń: 575 834 724 Zapraszamy. &(...)
2016-03-11 13:38:57
Dotacje dla firm z RPOW Małopolskiego
2 konkursy. Export i OZE. Start od 30.03.2016
Od 30 marca 2016 w Małopolsce ruszają 2 konkursy, które mogą zainteresować przedsiębiorstwa, które poszukują doradztwa oraz możliwości ekspansji w zakresie eksportu, a także przedsiębiorstwa, które zajmują się wytwarzaniem urządzeń finalnych lub kluczowych i wyspecjalizowanych komponentów, wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy, ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej, energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, biokomponentów oraz biopaliw II i III generacji. Konkursy dotyczą następujących działań RPO Województwa Małopolskiego: 1. Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4  Dotacje dla MŚP, Typ projektów B Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji. Szczegóły: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/(...)
2016-03-11 14:46:48
Dotacje dla firm z RPOW Warmińsko-Mazurskiego
Dotacje na export. Start 31.03.2016
Od 31 marca 2016 rusza konkurs w województwie Warmińsko - Mazurskim w zakresie wsparcia exportowego w obszarze tzw. internacjonalizacji przedsiębiorstw. Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowany zostanie zakup przez beneficjenta usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym: usług doradczych i szkoleniowych zwiększających zdolność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku, usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych. Dystrybucja środków opierać się będzie o system popytowy, co oznacza, że wybór zarówno niezbędnego rodzaju usługi jak i jej wykonawcy pozostaje w gestii przedsiębiorstwa. Usługa, będzie odpowiadała na faktyczne (określone przez przedsiębiorstwo) potrze(...)
2016-06-13 19:46:36
Pozyskaliśmy 16 mln zł dotacji z WRPO 1.5.2

Miło nam poinformować, że pozyskaliśmy ponad 16 mln zł dotacji dla 16 wielkopolskich firm!!! Dzięki naszym działanią doradczym w obszarze pozyskania dotacji z Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - wszystkie nasze projekty, które zostały złożone za pośrednictwem naszej firmy otrzymały dofinansowanie, tym samym możemy się pochwalić 100% skutecznością w pozyskaniu dotacji z w/w działania!!!

Naszym Klientom serdecznie gratulujemy, a wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji zapraszamy do współpracy. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania dla przedsiębiorstw z funduszy UE na terenie całej Polski.