Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
2017-08-31 10:17:55
Aktualizacja harmonogramu
RPO Lubelskie

Opis zmian w Harmonogramie naborów wniosków na 2017 rok z 29.08.2017


1. Zmiany w zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WL 2014-2020:
 

  • W Działaniach 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w kolumnie „Instytucja Organizująca Konkurs” (IOK) uwzględniono, obok DW EFS UMWL, Gminę Lublin jako IP ZIT (zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020).
  • Zaktualizowano wg bieżącego kursu euro kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach konkursów, które nie zostały jeszcze ogłoszone.

2. Zmiany w zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL 2014-2020:

 

  • Usunięto z Harmonogramu nabory planowane do ogłoszenia w 2017 r. w ramach Działań 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań oraz 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku (Działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie). Wsparcie w ramach tych Działań dedykowane jest instytucjom otoczenia biznesu (IOB). Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Rozwoju, przeprowadzona ma zostać dogłębna analiza potencjału i potrzeb przedsiębiorstw w kontekście usług IOB, a jej wyniki planowane są do ogłoszenia na początku 2018 r. Ponadto należy wskazać, iż konkursy dedykowane IOB dotychczas ogłaszane przez Instytucje Zarządzające z innych województw nie cieszyły się zainteresowaniem. Odłożenie w czasie ww. naborów pozwoli IOB na lepsze przygotowanie się do konkursów. Dodatkowo IOB uzyskają czas na dokonanie analizy zapotrzebowania rynkowego ze strony MŚP i stworzenie oferty w zakresie współpracy biznesu i nauki.
  • W związku z ostatnią zmianą SZOOP RPO WL 2014-2020, zaktualizowano typy projektów w Działaniach 1.5 Bon na innowacje, 2.1 Cyfrowe Lubelskie, 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich oraz 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.
  • Doprecyzowano informację w zakresie beneficjentów wsparcia w naborze w Działaniu 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, planowanym do ogłoszenia w listopadzie br. Zmianę wprowadzono w związku z uwagą zgłoszoną przez Ministerstwo Zdrowia do Planu Działań w sektorze zdrowia na rok 2017.
  • Zaktualizowano wg bieżącego kursu euro kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach konkursów, które nie zostały jeszcze ogłoszone.

 

Źródło: Strona www RPO Województwa Lubelskiego http://rpo.lubelskie.pl/dokument-81-harmonogram_naboru_wnioskow.html