Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT

PROGRAM

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


CEL KONKURSU

Zwiększenie możliwości produkcji rolnej


TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

 IV kwartał 2017


ALOKACJA FINANSOWA

Brak danych


KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

 • posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
 • działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. 


POZIOM DOFINANSOWANIA

Poziom pomocy wynosi 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia.

Maksymalna wysokość pomocy w ramach poddziałania przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 3 000 000 zł, a w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, wynosi 15 000 000 zł. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 000 zł.


TYPY PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH FINANSOWANIU

Wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie których może zostać przyznana pomoc:

 • 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu - w zakresie uboju dotyczy działalności objętej rozporządzeniem  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione  przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz.U. , nr 98poz. 630) lub dotyczy realizacji inwestycji nieprzyczyniającej się do wzrostu mocy produkcyjnych zakładu przetwórczego do poziomu wykraczającego  poza maksymalne limity wskazane w tym rozporządzeniu.
 • 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu-w zakresie uboju dotyczy działalności objętej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji  produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności  produkcyjnej (Dz.U., nr 98 poz. 630)
 • 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • 10.31.Z Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków
 • 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
 • 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 • 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych -dotyczy podmiotów  zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię
 • 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana  - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj
 • 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej  niesklasyfikowana -dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu
 • 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi -dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia
 • 11.02 Z Produkcja win gronowych
 • 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych
 • 13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając  produkcję nici - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej
 • 20.14.ZProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych- dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia
 • Przetwórstwo roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne.

KATALOG  KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

1) zakupu (wraz z instalacją)

 • maszyn lub urządzeń do:
  • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
  • przetwarzania produktów rolnych,
  • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
  • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
 • aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
 • oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

 • budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych,
 • pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

"Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.

3) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

kosztorysów,

 • projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
 • przygotowania biznesplanu,
 • sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

KLUCZOWE INFORMACJE DOT. WARUNKÓW KONKURSU

Lista najczęściej zadawanych pytań dot. naboru wniosków – odnośnik