Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT

PROGRAM

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

CEL KONKURSU

Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

 Listopad 2017 – styczeń 2018

ALOKACJA FINANSOWA

686 000 000,00 zł

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

POZIOM DOFINANSOWANIA

Zgodnie z wysokością określoną w mapie pomocy regionalnej - odnośnik do mapy.

TYPY PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH FINANSOWANIU

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

KATALOG  KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

 • nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
 • nabycia robót i materiałów budowlanych;
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych
  i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
 • rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału
  z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku
  o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

 

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:

 

 • wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu
  w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,
 • badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,
 • operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

 

 

Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy. 

KLUCZOWE INFORMACJE DOT. WARUNKÓW KONKURSU

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze wynosi
  1 mln zł.
 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 mln zł, w tym: na prace rozwojowe 450  tys. zł na usługi doradcze 500 tys. zł.
 • Odnośnik do ogłoszenia o konkursie.