Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT

PROGRAM

Łódzki Regionalny Program Operacyjny

CEL KONKURSU

Celem  działania  jest  zwiększone  zastosowanie  innowacji  w  przedsiębiorstwach sektora MŚP, które przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

od III kwartał 2017 do IV kwartał 2017

ALOKACJA FINANSOWA

64 960 000,00 zł

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

POZIOM DOFINANSOWANIA

 

45% - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,

55% - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro - i małego przedsiębiorstwa.

 

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 500 000 zł

TYPY PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH FINANSOWANIU

 

Wsparcie  przeznaczone  jest  przede  wszystkim  na  inwestycje  związane z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi. W ramach poddziałania realizowane są przedsięwzięcia polegające na:

 

 • wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej
 • wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje. Ponadto  w  ramach  poddziałania wspierane  są  przedsięwzięcia  w  zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)

 

KATALOG  KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

 

 • wydatki na przygotowanie projektu do 3,5 % kosztów kwalifikowalnych
 • zakup środków trwałych i WNiP
 • prace budowlane
 • koszty zarządzania projektem
 • szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycjipoczątkowej
 • dzierżawa i/lub najem maszyn, urządzeń, budynków
 • zakup, wytworzenie, dostawa, instalacja i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze
 • wydatki w ramach cross - financingu – na szkolenia specjalistyczne - do wysokości 10% finansowania unijnego

 

KLUCZOWE INFORMACJE DOT. WARUNKÓW KONKURSU

 • Odnośnik do archiwalnego naboru wniosków.
 • W ramach Poddziałania 2.3.1 realizowane mogą być przede wszystkim projekty związane z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi. Ponadto w ramach Poddziałania wspierane mogą być przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
 • Ocenie podlegać będzie, czy projekt dotyczy innowacyjnych rozwiązań w obrębie produktu (innowacja produktowa) lub procesu (innowacja procesowa).
 • Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych jednak te rodzaje innowacji nie będą podlegały ocenie
 • Wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie nie może być stosowane w województwie łódzkim dłużej niż 3 lata. Ocena będzie dokonywana na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę informacji potwierdzających innowacyjność projektu, zawartych we wniosku o dofinansowanie, opinii o innowacyjności lub załączonych dokumentach takich jak: wyniki badań, publikacje naukowe, dokumenty patentowe, dokumenty statystyczne i inne, które pozwolą na weryfikację spełnienia niniejszego kryterium.
 • Preferencje uzyskają projekty wpisujące w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego oraz obszary gospodarcze w ramach poszczególnych nisz specjalizacyjnych określone w „Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych” przyjętym Uchwałą nr 1281/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 listopada 2015 r.

 

Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego:

 1. branża medyczna, farmacja i kosmetyki (w tym medycyna uzdrowiskowa);
 2. energetyka (w tym EE, OZE);
 3. nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo);
 4. zaawansowane materiały budowlane (w tym wzornictwo);
 5. innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze;
 6. informatyka i telekomunikacja;