Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT

PROGRAM

Śląski Regionalny Program Operacyjny

CEL KONKURSU

Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Grudzień 2017

ALOKACJA FINANSOWA

63 049 668,00 zł

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

POZIOM DOFINANSOWANIA

w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

 

 • 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw
 • 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

w ramach pomocy de minimis:

 

 • 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

TYPY PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH FINANSOWANIU

Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach typu projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych”.

 

Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które mają na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagających wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej. Wymogiem koniecznym jest dostarczenie przez Wnioskodawcę opinii o innowacyjności projektu na etapie wnioskowania o wsparcie

KATALOG  KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych
 • koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego
 • koszty szkoleń związanych z realizacją projektu (ponoszone zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi pomocy de minimis)
 • koszty usług doradczych (ponoszone zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi pomocy de minimis)
 • koszty promocji (ponoszone zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi pomocy de minimis)
 • koszty nabycia nowych środków trwałych

KLUCZOWE INFORMACJE DOT. WARUNKÓW KONKURSU

 • Minimalna wartość dofinansowania to 100 000,00 PLN
 • Wsparcie maksymalnie w wysokości 2 000 000,00 PLN
 • W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzony na rynek innowacyjny co najmniej w skali regionu produkt/usługa lub proces. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu powinna być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata (w kryterium tym nie będzie oceniania innowacyjność nie technologiczna projektu).
 • Odnośnik do archiwalnego ogłoszenia o konkursie.