Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT

PROGRAM

Świętokrzyski Regionalny Program Operacyjny

CEL KONKURSU

Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

III kwartał 2017

ALOKACJA FINANSOWA

66 104 778,00 zł

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

POZIOM DOFINANSOWANIA

80% w przypadku pomocy de minimis. Dofinansowanie do 200 000 euro po uwzględnieniu wcześniej otrzymanej pomocy de minimis

TYPY PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH FINANSOWANIU

W ramach niniejszego konkursu wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych. W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:

  • dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;
  • dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

KATALOG  KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

  • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe ,nabywane aktywa mogą być używane, jednak w momencie zakupu nie mogą być starsze niż 3 lata
  • wartości niematerialne i prawne, pod warunkiem iż nie dotyczą zakupu oprogramowania dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie) podmiotu
  • roboty budowlane do wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych
  • leasing finansowy

 

KLUCZOWE INFORMACJE DOT. WARUNKÓW KONKURSU

  • Preferencje dla projektów wpisujących się w świętokrzyskie regionalne inteligentne specjalizacje.
  • Beneficjent najpóźniej w momencie wypłaty pomocy musi posiadać zakład lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego, co musi zostać potwierdzone właściwym dokumentem np. wpis do EDG, KRS.
  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000,00 PLN.