Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT
Biuro Doradczo Szkoleniowe GRANT

PROGRAM

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

CEL KONKURSU

Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw w wyniku wzrostu nakładów prywatnych na innowacje w zakresie zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji. 

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

 IV kwartał  2017 r.

ALOKACJA FINANSOWA

150 000 000,00 zł 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

 1. Przedsiębiorstwa lub ich grupy
 2. Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo) 

POZIOM DOFINANSOWANIA

Do 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

TYPY PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH FINANSOWANIU

 1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
 2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej.
 3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R)  

KATALOG  KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

 • Środki trwałe wraz z montażem;
 • Wartości niematerialne i prawne wraz z wdrożeniem;
 • Koszty personelu (badaczy, techników, pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie);
 • Koszty wdrożenia;
 • Prace budowlane.

KLUCZOWE INFORMACJE DOT. WARUNKÓW KONKURSU

 • W konkursie będą mogły wziąć udział jedynie te projekty które wpisują się w tzw. Regionalne inteligentne specjalizacje (lista obszarów gospodarczych zdefiniowanych jako kluczowe z punktu widzenia obszaru województwa Wielkopolskiego);
 • Warunkiem wsparcia tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R, inwestycji w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie służące powstawaniu działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach jest przedstawienie planu w zakresie prac B+R.
 • Wsparcie  przygotowania do wdrożenia  zakupionych  wyników  B+R  (w  tym  ich  zakup) możliwe jest wyłącznie w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa.
 • Wsparciem  nie  zostaną  objęte  projekty  dotyczące wyłącznie fazy tzw. pierwszej produkcji, tj. pierwsze zastosowanie w przemyśle dotyczące rozbudowy i testowania linii pilotażowej  lub  opracowanie  i  testowanie  całkowicie  nowej  aparatury  i  urządzeń w  ramach  etapu  następującego  po  etapie  linii  pilotażowej.
 • Zakres   projektu   musi obejmować także poprzednie fazy (eksperymentalne prace rozwojowe/fazę demonstracji)